بروزرسانی چهارشنبه - ۲۵ مهر ۱۳۹۷
ویلا
کد ملک: f-150
ویلای نیمه ساخته در نوشهر خیابان فرمانداری 250000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 105 متر 2 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: 012
ویلا ساحلی
ویلای ساحلی در مزگا نوشهر 2200000000 تومان
زمین: 1000 متر بنا: 300 متر 3 خواب 2 سرویس 8 سال ساخت
کد ملک: f-125
فروش ویلا در مزگاه کلاگر 400000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 190 متر 2 خواب 1 سرویس 5 سال ساخت
کد ملک: f-118
ویلا جنگلی
خرید ویلا در شمال مزگاه نوشهر 2100000000 تومان
زمین: 2700 متر بنا: 130 متر 2 خواب 1 سرویس 8 سال ساخت
کد ملک: 509
فروش ویلا در ملکار حمزه ده شمال نوشهر 330000000 تومان
زمین: 270 متر بنا: 220 متر 3 خواب 3 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: 716
فروش ویلا در نوشهر در لتینگان 730000000 تومان
زمین: 400 متر بنا: 360 متر 3 خواب 2 سرویس 4 سال ساخت
کد ملک: f-98
فروش ویلای ساحلی در نوشهر 25000000000 تومان
زمین: 9000 متر بنا: 170 متر 5 خواب 3 سرویس 2 سال ساخت
کد ملک: f-97
معاوضه با تهران
فروش ویلای ساحلی در چلندر نوشهر 1800000000 تومان
زمین: 500 متر بنا: 320 متر 3 خواب 3 سرویس 3 سال ساخت
کد ملک: f-96
معاوضه میشود
فروش ویلا در کشکسرای نوشهر 410000000 تومان
زمین: 303 متر بنا: 186 متر 3 خواب 2 سرویس 9 سال ساخت
کد ملک: 733
ویلا فروشی در انارور داخل شهرک نوشهر 350000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 216 متر 3 خواب 2 سرویس 3 سال ساخت
کد ملک: f-91
فروش ویلای روستایی و بومی در نوشهر 180000000 تومان
زمین: 110 متر بنا: 130 متر 2 خواب 1 سرویس 8 سال ساخت
کد ملک: 407
معاوضه با نوشهر
فروش ویلای ییلاقی در منطقه کجور نوشهر 350000000 تومان
زمین: 2000 متر بنا: 135 متر 2 خواب 1 سرویس 14 سال ساخت
کد ملک: 764
فروش ویلا در علی آباد عسگرخان نوشهر 430000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 210 متر 3 خواب 2 سرویس 1 سال ساخت
کد ملک: f-86
فروش ویلای دوبلکس در نوشهر خیرسر 350000000 تومان
زمین: 250 متر بنا: 150 متر 2 خواب 1 سرویس 8 سال ساخت
کد ملک: f-79
فروش ویلای دوبلکس در مزگاه نوشهر 950000000 تومان
زمین: 746 متر بنا: 185 متر 3 خواب 2 سرویس 14 سال ساخت
کد ملک: f-76
فروش ویلای محوطه بزرگ در سنگتجن 530000000 تومان
زمین: 1060 متر بنا: 140 متر 2 خواب 1 سرویس 26 سال ساخت
کد ملک: f-75
فروش باغ ویلای بزرگ در شمال نوشهر 15000000000 تومان
زمین: 5530 متر بنا: 550 متر 4 خواب 3 سرویس 10 سال ساخت
کد ملک: 763
معاوضه با تهران
فروش ویلا در هلستان نوشهر 620000000 تومان
زمین: 300 متر بنا: 370 متر 4 خواب 3 سرویس 3 سال ساخت
کد ملک: f-53
ویلا فلت
خرید ویلا در کلاگر مزگاه نوشهر 450000000 تومان
زمین: 370 متر بنا: 120 متر 2 خواب 1 سرویس 11 سال ساخت
کانال املاک مسکن